Zpět nahoru

Licenční podmínky aplikace Dogtrace GPS

(dále jen „Licenční podmínky“)

vydané společností VNT electronics s.r.o., IČO: 647 93 826, se sídlem Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastoupená Jiřím Novákem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. C 9839 (dále jen „Poskytovatel” nebo „my“),

Informace, které byste neměli přehlédnout:

 • Naše aplikace Dogtrace GPS je poskytována zcela zdarma.
 • Pokud se rozhodnete používat Dogtrace GPS, činíte tak dobrovolně a na vlastní riziko. Za škody způsobené v důsledku používání aplikace Dogtrace GPS neručíme.
 • Odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek můžete tak, že si smažete aplikaci a přestanete Dogtrace GPS používat.
 • Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

Kdo jsme?

 • Název: VNT electronics s.r.o.
 • Sídlo: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • IČO: 647 93 826
 • DIČ: CZ64793826
 • Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn.l C 9839, kterou zastupuje Jiří Novák, jednatel

Jak se s námi můžete spojit?

 • Adresa: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • Telefon: + 420 731 441 541 (v pracovních dnech od 7:00 do 15:00; pokud zavoláte mimo tento čas, ozveme se Vám zpět)
 • E-mail: objednavky@dogtrace.com

CO JE POTŘEBA VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE APLIKACI POUŽÍVAT

Než začnete používat náš Dogtrace GPS, přečtěte si pečlivě tyto Licenční podmínky. Vaše právo užívat Dogtrace GPS je podmíněno tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Licenční podmínky. Tyto Licenční podmínky se vztahují na všechny Uživatele Dogtrace GPS.

Nainstalováním a/nebo užíváním Dogtrace GPS souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Licenčními podmínkami. Pokud s těmito Licenčními podmínkami nesouhlasíte, software nepoužívejte. Ve chvíli, kdy Dogtrace GPS nainstalujete a/nebo ho začnete užívat, se tyto Licenční podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi Vámi a námi. Pokud s jakoukoliv částí Licenčních podmínek nesouhlasíte, pak nemůžete Dogtrace GPS nainstalovat a/nebo využívat.

POPIS APLIKACE DOGTRACE GPS

Dogtrace GPS je aplikace vytvořená pro účely využívání různých funkcí nad rámec základních funkcí některých našich Produktů (zpravidla se jedná o produkty z řady DOG GPS X30), které nabízíme na našem E-shopu dostupném na internetové adrese www.dogtrace.com.

Dogtrace GPS umožňuje zejména bezdrátové propojení ručního zařízení (přijímače) s mobilním telefonem a/nebo tabletem s operačním systémem Android nebo iOS. V aplikaci lze zobrazit všechna zařízení spárovaná na přijímač v online nebo offline mapě. Pomocí aplikace je možné ovládat a nastavovat všechny funkce a jejich parametry, které jsou následně synchronizovány s nastavením GPS přijímače.

U některých modelů Produktů lze v aplikaci Dogtrace GPS ovládat vestavěný elektronický výcvikový obojek. Pokud psovi změníte velikost stimulačního impulsu v aplikaci, automaticky se velikost stimulačního impulsu přenastaví i v přijímači a naopak.

Jednou z dalších funcí je například upozornění tónem, vibrací nebo textem pro pohyb nebo stání psa, opuštění nebo vstup do geo-plotu (virtuální plot), ztráta RF signálu od vysílače. 

Více o funkcích, účelu a popisu Dogtrace GPS se můžete dozvědět na našem E-shopu www.dogtrace.com v sekci Úvod > Zákaznický servis > Funkce a vlastnosti produktů > Funkce a vlastnosti aplikace Dogtrace GPS nebo po kliknutí zde.

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Licenčními podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Licenčních podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

 • Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění.
 • E-shop - náš internetový obchod, který provozujeme na internetové adrese www.dogtrace.com
 • Dogtrace GPS - softwarová aplikace určená zejména k ovládání některých Produktů dostupných na E-shopu (vč. případných dalších funkcí) poskytovaná ve formě Mobilní aplikace určené pro mobilní telefony a/nebo tablety;
 • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
 • Licence - právo užít Dogtrace GPS, které Vám poskytujeme způsobem a v rozsahu stanoveným těmito Licenčními podmínkami;
 • Licenční podmínky - podmínky poskytnutí licence k Dogtrace GPS, se kterými máte jako Uživatel povinnost souhlasit před instalací Dogtrace GPS a kterými se musí řídit během jejího užívání;
 • Mobilní aplikace - softwarové řešení Dogtrace GPS dostupné elektronicky v mobilní verzi v rámci obchodu Google Play, pro mobilní zařízení, či tablety s operačním systémem Android, či v rámci obchodu App Store, pro mobilní zařízení, či tablety s operačním systémem iOS; 
 • Nutná údržba - se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Dogtrace GPS, je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Dogtrace GPS zcela nebo zčásti nedostupný;
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění;
 • Osobní údaj - jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
 • Produkty - jsou produkty nabízené na E-shopy, s nimiž je Dogtrace GPS kompatibilní, přičemž se jedná zejména o produkty řady DOG GPS X30, v jejichž popisu je uvedeno, že jsou kompatibilní s Dogtrace GPS;
 • Servisní podpora - je služba, kterou poskytujeme jako součást Dogtrace GPS na úrovni základní uživatelské podpory v rozsahu a v časech určených dále těmito Licenčními podmínkami;
 • Spotřebitel - každá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
 • Uživatel - ten kdo se rozhodne používat Dogtrace GPS (označovaný také jako “Vy”);
 • Závady - chybové stavy bránící řádnému fungování a užívání Dogtrace GPS;

(Poskytovatel a Uživatel dál společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na začátek si můžete přečíst v čem spočívají tyto Licenční podmínky, Vaše prohlášení a další základní informace.

 • 1.1. Prohlášení Uživatele. Prohlašujete a zavazujete se, že:
  • 1.1.1. jste plně způsobilý k právním úkonům,
  • 1.1.2. nebudete používat Dogtrace GPS v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
  • 1.1.3. budete používat Dogtrace GPS pouze k účelu, k němuž je určen,
  • 1.1.4. jste se před instalací a zahájením užívání Dogtrace GPS důkladně seznámili s platnými Licenčními podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasíte a nebude Dogtrace GPS používat v rozporu s nimi.
 • 1.2. Závazky Smluvních stran. My Vám poskytujeme za podmínek dále uvedených Licenci k užívání Dogtrace GPS. Vy za podmínek dále uvedených tuto Licenci přijímáte a zavazujete se Dogtrace GPS používat v souladu s nimi.
 • 1.3. Věk Uživatele. Prohlašujeme, že Dogtrace GPS není určen osobám mladším 16 let.
 • 1.4. Dogtrace GPS jako autorské dílo. Prohlašujeme, že Dogtrace GPS je autorským ve smyslu Autorského zákona, k němuž vykonáváme výhradní autorská práva, a to vč. jeho veškerých součástí.
 • 1.5. Předmět Licenčních podmínek. Vzhledem k tomu, že Dogtrace GPS je dílem dle autorského zákona, poskytujeme Vám oprávnění k užití Dogtrace GPS (Licenci), a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Licenčními podmínkami.

2. LICENCE

V této části se dozvíte, v jakém rozsahu můžete Dogtrace GPS používat a jaké licenční práva Vám vznikají.

 • 2.1. Licence. Poskytujeme Vám nevýhradní Licenci k užití Dogtrace GPS.
 • 2.2. Územní omezení Licence. Licence je poskytována bez územního omezení.
 • 2.3. Účel Licence. Licence je poskytována k užití Dogtrace GPS výlučně pro účely stanovené v úvodu těchto Licenčních podmínek, tedy zejména pro kontrolování, nastavování a ovládání kompatibilních Produktů.
 • 2.4. Doba trvání Licence. Licence je poskytována po dobu, po kterou používáte Dogtrace GPS, tedy na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek. Pokud dojde k zániku Licence, tak máte povinnost ukončit užívání Dogtrace GPS a odstranit ze svých zařízení všechny jeho rozmnoženiny.
 • 2.5. Povinnost užít Licenci. Nemáte povinnost Licenci k Dogtrace GPS využít.
 • 2.6. Podlicence a postoupení Licence. Nemůžete oprávnění tvořící součást Licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence k Dogtrace GPS) bez našeho předchozího písemného souhlasu. Dále také nemůžete práva a povinnosti z Licence postoupit třetí osobě, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • 2.7. Zásah do předmětu Licence. Nemáte oprávnění Dogtrace GPS jakkoli měnit, upravovat nebo jej spojit s jiným dílem či prvky, či do něj jinak zasahovat, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • 2.8. Aktualizace předmětu Licence. V případě, že po dobu trvání Licence dojde ke změnám funkcionality Dogtrace GPS provedeným poskytovatelem (aktualizace), poskytujeme Vám Licenci i k této změněné verzi Dogtrace GPS, pokud v oznámení o aktualizaci neuvedeme něco jiného (např. pokud bychom přidávali nějaké placené funkce).

3. PÁROVÁNÍ DOGTRACE GPS S PRODUKTEM

Před začátkem používání Dogtrace GPS ho musíte nejprve spárovat s Produktem. Podívejte se do této části, abyste zjistili jak na to.

 • 3.1. Spárování Produktu s Dogtrace GPS. Spárování Produktu s Dogtrace GPS je nutnou podmínkou k řádnému využívání Dogtrace GPS; tuto podmínku berete na vědomí a zavazujete se Dogtrace GPS používat pouze po úspěšném spárování s Produktem.
 • 3.2. Způsob provedení párování. K párování Dogtrace GPS s Vaším Produktem získáte při zakoupení Produktu unikátní PIN, který musíte zadat do rozhraní Dogtrace GPS. Bez použití PINu nelze používat všechn funkce Dogtrace GPS řádně. Zavazujete se uchovat Váš PIN v bezpečí a nikomu jej nesdělovat.
 • 3.3. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Máte povinnost nám bezodkladně oznámit jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití Vašich přístupových údajů (PINu).

4. ODMĚNA

Dogtrace GPS poskytujeme zcela zdarma, aby mohl ho mohl používat úplně každý.

 • 4.1. Bezúplatnost Licence. Smluvní strany si sjednávají, že Licence je Uživateli udělena, jako bezúplatná.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

V této části se dozvíte, jaké jsou Vaše práva a povinnosti a co se může stát, pokud je někdy porušíte.

 • 5.1. Závazek týkající se používání Dogtrace GPS. Zavazujete se, že:
  • 5.1.1. neuskutečníte žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Dogtrace GPS;
  • 5.1.2. budete při instalaci a používání Dogtrace GPS následovat instrukce, uvedené na našem E-shopu, případně v rámci popisu Mobilní aplikace v App Store nebo v Google Play;
  • 5.1.3. budete pro instalaci a používání Dogtrace GPS využívat k tomu určený operační systém, jakož i další požadované technické a softwarové vybavení;
 • 5.2. Porušení těchto Licenčních podmínek Uživatelem. Není porušením těchto Licenčních podmínek, pokud Dogtrace GPS nefunguje z důvodu, že jste porušili některé ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že porušíte jakékoli povinnosti dle těchto Licenčních podmínek, jsme Vám oprávněni i bez předchozího oznámení odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek.
 • 5.3. Náhrada škody vzniklé porušením těchto Licenčních podmínek Uživatelem. Porušíte-li povinnosti dle těchto Licenčních podmínek, máte povinnost uhradit nám veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.

6. TECHNICKÉ POŽADAVKY A AKTUALIZACE

Zde se dozvíte jak je to s technickými požadavky pro používání Dogtrace GPS, a také jak probíhají aktualizace

 • 6.1. Technické vybavení Uživatele. Máte povinnost si zajistit odpovídající technické vybavení, které Vám bude umožňovat využívat vlastnosti Dogtrace GPS podle těchto Licenčních podmínek. Dále máte povinnost si prověřit, zda Vaše technické vybavení odpovídá technickým požadavkům Dogtrace GPS, a to ještě předtím, než začnete Dogtrace GPS používat. Technické požadavky Dogtrace GPS jsou uvedeny buď na našem E-shopu v sekci “Technické požadavky” nebo v rámci instalačního procesu Dogtrace GPS.
 • 6.2. Změny Dogtrace GPS. Jsme oprávněni kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí Dogtrace GPS. V takovém případě máte povinnost aktualizovat Vaší stávající verzi Dogtrace GPS, kterou využíváte (a to buď stažením a instalací nové verze Dogtrace GPS, či aktualizací současné verze, podle toho, jaký způsob je zrovna k dispozici, nebo podle toho, jaký způsob preferujete). V případě, že nesplníte povinnost aktualizace Dogtrace GPS, neodpovídáme žádným způsobem za to, že Dogtrace GPS neplní zčásti či zcela své funkce. Nemáte oprávnění změny odmítnout, neboť náš Dogtrace GPS je poskytován „tak jak je“ („as is“). O aktualizacích Dogtrace GPS budete informováni prostřednictvím Vašeho e-mailu, který jste uvedli při registraci, našeho Webu, notifikací na Vašem mobilním telefonu, nebo oznámením prostřednictví Dogtrace GPS (pop-up, banner nebo jinou formou).
 • 6.3. Nesouhlas se změnami Dogtrace GPS. V případě, že nebudete souhlasit se změnou (aktualizací) Dogtrace GPS dle předchozího odstavce, máte právo Dogtrace GPS přestat používat a tím i vypovědět smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek.

7. ZÁVADY

Snažíme se, aby Dogtrace GPS fungoval bezchybně. Nikdo ale není neomylný. Zde se tedy dozvíte co dělat v případě, že narazíte na nějakou Závadu.

 • 7.1. Oznámení vzniku Závady. V případě, že dojde ke vzniku jakékoliv Závady při používání Dogtrace GPS, oznamte nám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, a to písemně na e-mailovou adresu objednavky@dogtrace.com. Je třeba, aby oznámení o vzniku Závady obsahovalo její popis, případně konkrétní snímky obrazovky zachycující Závadu, či jiné skutečnosti upřesňující vznik a podobu Závady.
 • 7.2. Reakce na oznámení vzniku Závady. Na základě oznámení vzniku Závady provedeme kontrolu dané Závady a zjistíme, zda vznikla z důvodů na naší straně (např. chyba v naprogramování aktualizace Dogtrace GPS), či nikoli. V případě, že Závada vznikla z důvodů na naší straně, pokusíme se provést opravu dané Závady v přiměřené lhůtě. V případě, že Závada nevznikla z důvodů na naší straně, musíte si opravu zařídit sami.
 • 7.3. Důvody pro vyloučení odpovědnosti za škodu. Upozorňujeme, že Dogtrace GPS poskytujeme pouze jako doplňkový software k některým našim Produktům. Dogtrace GPS navíc poskytujeme zcela zdarma. Proto si nemůžeme dovolit bezchybný vývoj a převzít ručení za pravdivost, aktuálnost a nezávadnost informací uváděných v Dogtrace GPS, nebo jakékoli jeho Závady. Abychom za takovou škodu mohli zaručit, museli bychom Dogtrace GPS zpoplatnit, a to dělat nechceme. Navíc pro správné používání a/nebo fungování našich Produktů opravdu není potřeba, abyste používali Dogtrace GPS.
 • 7.4. Používání Dogtrace GPS a převzetí rizika. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci berete na vědomí, že skutečná situace se někdy v důsledku Závad (nebo i z jiných důvodů) může lišit od informací a obsahu v Dogtrace GPS. Proto je potřeba primárně čerpat informace o Produktech (a data z nich) takovým způsobem, který umožňují samotné Produkty. Dále berete na vědomí, že používání Dogtrace GPS Vaším dobrovolným rozhodnutím a používáte jej na vlastní riziko.
 • 7.5. Odpovědnost za škodu způsobenou používáním Dogtrace GPS. Neodpovídáme za jakoukoli škodu způsobenou používáním, či jakoukoliv Závadou Dogtrace GPS (např. pokud dojde k Závadě ukazování lokace v Dogtrace GPS a Vám uteče Váš pes někam, kde ho pak podle mapy nebudete moci najít, neodpovídáme Vám za škodu tím způsobenou).

8. VYŠŠÍ MOC

Co se stane, pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události? To si přečtete zde.

 • 8.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto Licenčních podmínek způsobených vyšší mocí, pokud tyto Licenční podmínky nestanoví jinak.
 • 8.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na naší vůli a která nám brání ve splnění naší povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili nebo překonali, a dále, že bychom v době vzniku závazku tuto překážku předvídali.

9. PODPORA

Jak se s námi můžete spojit v případě, že budete potřebovat poradit, nebo vyřešit nějaký problém?

 • 9.1. Poskytování podpory. Poskytujeme standardní zákaznickou podporu v pracovní dny od 7:00 do 15:00. Pokud máte jakýkoliv problém, můžete naší zákaznickou podporu kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 730 893 828, nebo e-mailem na adrese objednavky@dogtrace.com.

10. NUTNÁ ÚDRŽBA

Zde se dozvíte v jakých případech může dojít k dočasnému pozastavení fungování Dogtrace GPS.

 • 10.1. Nutná údržba. Není porušením těchto Licenčních podmínek, ani Závadou, pokud Dogtrace GPS nefunguje správně v důsledku Nutné údržby (např. údržba cloudového serveru).
 • 10.2. Povinnost strpět Nutnou údržbu. Máte povinnost strpět dočasnou odstávku Dogtrace GPS spočívající v omezení nebo přerušení jeho provozu za účelem Nutné údržby. O plánované Nutné údržbě budete zpravidla upozorněn prostřednictvím Vašeho e-mailu, našeho E-shopu, notifikací na Vašem mobilním telefonu, nebo oznámením prostřednictví Dogtrace GPS (pop-up, banner nebo jinou formou). V takovém oznámení Vám většinou uvedeme, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
 • 10.3. Aktualizace. Kromě Nutné údržby můžeme provádět také bezplatné aktualizace (změny) Dogtrace GPS (např. samotné Mobilní aplikace) či jeho součástí (např. nastavení cloudových serverů). Za tímto účelem jsme oprávněni omezit či pozastavit fungování Dogtrace GPS na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Toto Vám zpravidla oznámíme předem, stejně jako je tomu u oznámení o Nutné údržbě. Stejně jako u Nutné údržby máte povinnost dočasnou odstávku Dogtrace GPS za účelem jeho aktualizace strpět.

11. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

V této části se dozvíte, jakým způsobem je možné ukončit smluvní vztah založený těmito Licenčními podmínkami.

 • 11.1. Trvání smluvního vztahu. Smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek se uzavírá na dobu neurčitou.
 • 11.2. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek se považuje za ukončený v případě že smažete a přestanete používat Dogtrace GPS.
 • 11.3. Ztráta způsobilosti Poskytovatele. Souhlasíte s tím, že pro případ, kdy bez své viny ztratíme způsobilost k provozování Dogtrace GPS, tj. například změnou právních předpisů, považuje se smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek takovým okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Licenčních podmínek.
 • 11.4. Podstatné porušení Licenčních podmínek. Můžeme odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek, jakmile zjistíme jejich porušení z Vaší strany. Za porušení Licenčních podmínek se považuje:
  • 11.4.1. takové jednání, které je schopno jakkoli ohrozit provoz a používání Dogtrace GPS; 
  • 11.4.2. používání Dogtrace GPS takovým způsobem, který nás, nebo jakéhokoliv jiného Uživatele může poškodit, a/nebo i jen pokus o zneužití, blokaci, modifikaci či jiné měnění jakékoliv součásti Dogtrace GPS;
  • 11.4.3. pokud se byť jen pokusíte získat hesla a/nebo autorizační kódy jiných Uživatelů;  
  • 11.4.4. jakékoliv jiné případy, kdy budete postupovat v rozporu s těmito Licenčními podmínkami.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji si přečtete v této části. 

 • 12.1. Poskytovatel v pozici správce. Jako Uživatel nám během užívání Dogtrace GPS můžete svěřit své Osobní údaje. Jak pracujeme s Osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů
 • 12.2. Poskytovatel v pozici zpracovatele. V případě, že bude během trvání smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek docházet ke zpracování osobních údajů, během kterého byste nám předávali Osobní údaje ke zpracování a my bychom tak měli vystupovat v pozici zpracovatele Osobních údajů, zavazujeme se, že Vám poskytneme veškerou součinnost k tomu, aby byly splněny povinnosti stanovené GDPR, zejména k tomu, že s Vámi uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, bude-li to nutné.
 • 12.3. Obchodní sdělení. Budeme Vám zasílat obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na váš e-mail (obchodní sdělení pro zákazníky/uživatele). Vaše e-mailová adresa, kterou nám předáte zpravidla při nákupu Produktu, je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s GDPR, za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Z odběru obchodních se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

13. ZÁVĚR

A nakonec si můžete přečíst jakým právem se řídí náš smluvní vztah a několiv formalit.

 • 13.1. Právní řád. Tyto Licenční podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.
 • 13.2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Dogtrace GPS budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území města Hradec Králové v České republice.
 • 13.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 2, 5, 7 a 12 zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Licenčních podmínek.
 • 13.4. Změny Licenčních podmínek. Tyto Licenční podmínky mohou být ze strany Poskytovatele jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.
 • 13.5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Licenčních podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.
 • 13.6. Platnost a účinnost. Smluvní vztah ve znění těchto Licenčních podmínek nabývají platnosti a účinnosti dnem instalace Dogtrace GPS, či okamžikem zahájení užívání Dogtrace GPS, podle toho který okamžik nastane dříve.

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
e-mail
veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.You hereby give consent to VNT electronics s.r.o., with its registered office at Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, Identification No. (IČ): 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, entered in the Companies Register administered by the Regional Court in Hradec Králové, Section C, Entry No. 9839 (hereinafter the “Data Controller”) with processing the following personal data pursuant to Act No.101/2000, Coll., on Personal Data Protection (hereinafter the “Personal Data Protection Act”):

• Name and surname;
• E-mail; and
• All other data that you will write into the forms on this website or into e-mails sent to the addresses stated on this website.

The above-mentioned personal data must be processed for the following purposes:

• To prepare a bid or agreement, to process an order or send price lists. The data will be processed by the Data Controller for a period of one year.
• To provide a licence for the mobile application Dogtrace GPS. Said personal data concerning such application will be maintained by the Data Controller for a period of ten years after the consent was given.

You give your express consent with the above-mentioned processing. The consent may be withdrawn at any time for example by sending an e-mail or letter to the above-mentioned Data Controller’s contact data. Personal data are processed by the Data Controller, but personal data may also be processed for the Data Controller by the following processors:

• Technical controller; or
• Other providers of processing software, services and applications.

Please note that pursuant to the Personal Data Protection Act you are entitled to withdraw your consent at any time, to request information from us what personal data of yours we process, to request explanation from us concerning personal data processing, to request access to such data and to have such data updated or corrected, to request deletion of such personal data and, in case of any doubt concerning fulfilment of the obligations connected with personal data processing, to contact us or the Personal Data Protection Office.