Späť na začiatok

Licenčné podmienky Dogtrace GPS

("Licenčné podmienky")

vydané spoločnosťou VNT electronics s.r.o., IČO: 647 93 826, so sídlom Dvorská 605, Žichlínske Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastúpenou Jiřím Novákom, konateľom, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 9839 (ďalej len"poskytovateľ" alebo"my"),

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

 • Naša aplikácia Dogtrace GPS je poskytovaná bezplatne.
 • Ak sa rozhodnete používať aplikáciu Dogtrace GPS, robíte tak dobrovoľne a na vlastné riziko. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené v dôsledku používania aplikácie Dogtrace GPS.
 • Od zmluvného vzťahu podľa týchto licenčných podmienok môžete odstúpiť odstránením aplikácie a ukončením používania aplikácie Dogtrace GPS.
 • Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich Zásadách spracovania osobných údajov.

Kto sme?

 • Názov: vnt electronics s.r.o.
 • Sídlo: Dvorská 605, Žichlínske Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • IČO: 647 93 826
 • DIC: CZ64793826
 • Zápis v obchodnom registri: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka l C 9839, zastúpená Jiřím Novákom, konateľom.

Ako nás môžete kontaktovať?

 • Adresa: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • Telefón: + 420 731 441 541 (v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00; ak zavoláte mimo týchto hodín, zavoláme vám späť)
 • E-mail: objednavky@dogtrace.com

ČO MUSÍTE VEDIEŤ PRED POUŽITÍM APLIKÁCIE

Skôr ako začnete používať našu aplikáciu Dogtrace GPS, pozorne si prečítajte tieto Licenčné podmienky. Vaše právo používať aplikáciu Dogtrace GPS je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Licenčných podmienok. Tieto Licenčné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov aplikácie Dogtrace GPS.

Inštaláciou a/alebo používaním systému Dogtrace GPS súhlasíte s týmito Licenčnými podmienkami. Ak s týmito Licenčnými podmienkami nesúhlasíte, softvér nepoužívajte. Po inštalácii a/alebo používaní systému Dogtrace GPS sa tieto Licenčné podmienky vrátane odkazov na URL stávajú úplnou zmluvou medzi vami a nami zo zákona. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou Licenčných podmienok, nemôžete systém Dogtrace GPS inštalovať a/alebo používať.

POPIS APLIKÁCIE DOGTRACE GPS

Dogtrace GPS je aplikácia vytvorená za účelom používania rôznych funkcií nad rámec základných funkcií niektorých našich produktov (spravidla produktov radu DOG GPS X30), ktoré ponúkame v našom e-shope dostupnom na adrese www.dogtrace.com.

Dogtrace GPS umožňuje najmä bezdrôtové prepojenie vreckového zariadenia (prijímača) s mobilným telefónom a/alebo tabletom s operačným systémom Android alebo iOS. Aplikácia dokáže zobraziť všetky zariadenia spárované s prijímačom v online alebo offline mape. Pomocou aplikácie je možné ovládať a nastavovať všetky funkcie a ich parametre, ktoré sú následne synchronizované s nastaveniami prijímača GPS.

Pri niektorých modeloch produktov môže aplikácia Dogtrace GPS ovládať zabudovaný elektronický výcvikový obojok. Ak v aplikácii zmeníte veľkosť stimulačného impulzu na psovi, veľkosť stimulačného impulzu sa automaticky upraví v prijímači a naopak.

Medzi ďalšie funkcie patrí upozornenie tónom, vibráciami alebo textom na pohyb alebo státie psa, opustenie alebo vstup do geoplochy (virtuálneho plota), strata rádiového signálu z vysielača.

Viac informácií o funkciách, účele a popise zariadenia Dogtrace GPS nájdete v našom e-shope www.dogtrace.com v časti Domov > Zákaznícky servis > Funkcie produktu > Funkcie a vlastnosti zariadenia Dogtrace GPS alebo kliknutím sem.

POJMY A DEFINÍCIE

Ak nie je v týchto Licenčných podmienkach uvedené inak alebo z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, pojmy s veľkým začiatočným písmenom sa v týchto Licenčných podmienkach používajú v jednotnom a množnom čísle v nasledujúcom význame:

 • Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Z. z. o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • E-shop - náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na internetovej stránke www.dogtrace.com;
 • Dogtrace GPS - softvérová aplikácia určená predovšetkým na ovládanie niektorých Výrobkov dostupných v E-shope (vrátane akýchkoľvek ďalších funkcií) poskytovaná vo forme mobilnej aplikácie určenej pre mobilné telefóny a/alebo tablety;
 • GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679;
 • Licencia - právo používať nami poskytovanú službu Dogtrace GPS spôsobom a v rozsahu uvedenom v týchto Licenčných podmienkach;
 • Licenčné podmienky - podmienky licencie Dogtrace GPS udelenej vám ako Používateľovi, s ktorými musíte súhlasiť pred inštaláciou Dogtrace GPS a ktoré musíte dodržiavať počas používania Dogtrace GPS;
 • Mobilná aplikácia - softvérové riešenie Dogtrace GPS dostupné v elektronickej podobe v mobilnej verzii v obchode Google Play pre mobilné zariadenia alebo tablety so systémom Android alebo v obchode App Store pre mobilné zariadenia alebo tablety so systémom iOS;
 • Nevyhnutná údržba - znamená pravidelnú údržbu potrebnú na zachovanie funkcií systému Dogtrace GPS, vykonáva sa z iniciatívy Poskytovateľa, nie je reakciou na žiadnu Poruchu a predstavuje obdobie, počas ktorého je systém Dogtrace GPS úplne alebo čiastočne nedostupný;
 • Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Osobné údaje - akékoľvek informácie o dotknutej osobe, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • Produkty - sú produkty ponúkané na E-shopoch, s ktorými je Dogtrace GPS kompatibilný, najmä produkty radu DOG GPS X30, v ktorých popise je uvedené, že sú kompatibilné s Dogtrace GPS;
 • Servisná podpora - znamená službu, ktorú poskytujeme ako súčasť systému Dogtrace GPS na úrovni základnej používateľskej podpory v rozsahu a termínoch bližšie špecifikovaných v týchto Licenčných podmienkach;
 • Spotrebiteľ - každá fyzická osoba, ktorá s nami obchoduje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania;
 • Používateľ - každý, kto sa rozhodne používať Dogtrace GPS (ďalej aj"Vy");
 • Poruchy - chybové stavy, ktoré bránia správnemu fungovaniu a používaniu systému Dogtrace GPS;

(Poskytovateľ a Používateľ ďalej spoločne označovaní ako "Strany"a jednotlivo ako"Strana")

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na začiatku si môžete prečítať tieto Licenčné podmienky, svoje vyhlásenie a ďalšie základné informácie.

 • 1.1. Vyhlásenie používateľa : Používateľ vyhlasuje a súhlasí s tým, že:
  • 1.1.1. ste plne spôsobilý na právne úkony,
  • 1.1.2. nebudete používať Dogtrace GPS v rozpore s platnými zákonmi Českej republiky,
  • 1.1.3. budete používať Dogtrace GPS len na účel, na ktorý je určený,
  • 1.1.4. pred inštaláciou a používaním systému Dogtrace GPS ste si dôkladne prečítali príslušné licenčné podmienky, bez výhrad s nimi súhlasíte a nebudete používať systém Dogtrace GPS v rozpore s nimi.
 • 1.2. Záväzky zmluvných strán. 1.1.1. Poskytujeme vám Licenciu na používanie systému Dogtrace GPS za podmienok uvedených nižšie. 1.1.2. Vy túto Licenciu prijímate za podmienok uvedených nižšie a zaväzujete sa používať systém Dogtrace GPS v súlade s nimi.
 • 1.3 Vek používateľa. Vyhlasujeme, že Dogtrace GPS nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
 • 1.4 Dogtrace GPS ako autorské dielo. Vyhlasujeme, že Dogtrace GPS je autorským dielom v zmysle Autorského zákona, ku ktorému vykonávame výhradné autorské práva, vrátane všetkých jeho súčastí.
 • 1.5 Predmet licenčných podmienok. Keďže Dogtrace GPS je autorským dielom podľa autorského zákona, udeľujeme vám súhlas na používanie Dogtrace GPS (ďalej len "licencia") spôsobom a v rozsahu uvedenom v týchto licenčných podmienkach.

2. LICENCIA

V tejto časti sa uvádza rozsah, v akom môžete používať Dogtrace GPS, a licenčné práva, ktoré vám boli udelené.

 • 2.1. Licencia : Udeľujeme vám nevýhradnú licenciu na používanie systému Dogtrace GPS.
 • 2.2. Územné obmedzenia Licencie. Licencia sa udeľuje bez územných obmedzení.
 • 2.3. Účel Licencie. Licencia sa udeľuje na používanie systému Dogtrace GPS výlučne na účely uvedené v úvode týchto Licenčných podmienok, a to na kontrolu, nastavenie a prevádzku kompatibilných Produktov.
 • 2.4 Trvanie Licencie. Licencia sa udeľuje na dobu, počas ktorej používate Dogtrace GPS, t. j. na dobu trvania zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok. V prípade ukončenia platnosti Licencie ste povinní prestať používať Dogtrace GPS a odstrániť všetky jeho kópie zo svojich zariadení.
 • 2.5 Povinnosť používať Licenciu. Nie ste povinný používať Licenciu Dogtrace GPS.
 • 2.6. Sublicencie a postúpenie Licencie. Práva tvoriace súčasť Licencie nesmiete úplne alebo čiastočne poskytnúť tretej osobe (udeliť sublicenciu na Dogtrace GPS) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Rovnako nesmiete postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z Licencie tretej osobe bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • 2.7 Zásah do predmetu Licencie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete meniť, upravovať alebo kombinovať Dogtrace GPS s akýmkoľvek iným dielom alebo funkciami, ani do neho inak zasahovať.
 • 2.8. Aktualizácie predmetu Licencie. V prípade, že počas platnosti Licencie dôjde k zmenám funkčnosti Dogtrace GPS vykonaným Poskytovateľom (Aktualizácia), poskytneme Vám Licenciu aj na túto upravenú verziu Dogtrace GPS, pokiaľ v oznámení o aktualizácii neurčíme inak (napr. ak pridáme nejaké platené funkcie).

3. SPÁROVANIE APLIKÁCIE DOGTRACE GPS S PRODUKTOM

Skôr ako začnete používať Dogtrace GPS, musíte ho najprv spárovať s Produktom. V tejto časti nájdete informácie o tom, ako to urobiť.

 • 3.1 Spárovanie Výrobku s Dogtrace GPS. Spárovanie Výrobku s Dogtrace GPS je nevyhnutnou podmienkou správneho používania Dogtrace GPS; túto podmienku beriete na vedomie a súhlasíte s používaním Dogtrace GPS až po jeho úspešnom spárovaní s Výrobkom.
 • 3.2 Spôsob spárovania. Na účely spárovania zariadenia Dogtrace GPS s Vaším Výrobkom Vám bude pri kúpe Výrobku poskytnutý jedinečný PIN kód, ktorý musíte zadať do rozhrania zariadenia Dogtrace GPS. Bez použitia PIN kódu nemôžete riadne využívať všetky funkcie zariadenia Dogtrace GPS. Zaväzujete sa, že budete svoj PIN kód uchovávať v bezpečí a nikomu ho neprezradíte.
 • 3.3. Povinnosť nahlasovania zneužitia prístupových údajov. Ste povinní nás bezodkladne informovať o akomkoľvek zneužití alebo dokonca pokuse o zneužitie Vašich prístupových údajov (PIN).

4. ODMENA

Systém Dogtrace GPS poskytujeme úplne bezplatne, aby ho mohol používať ktokoľvek.

 • 4.1. Bezodplatnosť Licencie. Zmluvné strany sa dohodli, že Licencia sa poskytuje Používateľovi ako bezodplatná.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

V tejto časti sa dozviete, aké sú vaše práva a povinnosti a čo sa môže stať, ak ich niekedy porušíte.

 • 5.1 Povinnosti týkajúce sa používania systému Dogtrace GPS. Súhlasíte s tým, že
  • 5.1.1. Nebudete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli narušiť alebo poškodiť systém Dogtrace GPS;
  • 5.1.2. pri inštalácii a používaní Dogtrace GPS budete dodržiavať pokyny uvedené v našom E-shope alebo v rámci popisu mobilnej aplikácie v App Store alebo Google Play;
  • 5.1.3. na inštaláciu a používanie Dogtrace GPS budete používať určený operačný systém a ďalší potrebný hardvér a softvér;
 • 5.2. Porušenie týchto Licenčných podmienok zo strany Používateľa. Porušením týchto Licenčných podmienok nie je, ak Dogtrace GPS nefunguje, pretože ste porušili niektoré z ustanovení týchto Licenčných podmienok. V prípade, že porušíte niektorú zo svojich povinností podľa týchto Licenčných podmienok, sme oprávnení ukončiť zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 • 5.3 Náhrada škody vzniknutej v dôsledku porušenia týchto Licenčných podmienok Používateľom. Ak porušíte svoje povinnosti podľa týchto Licenčných podmienok, nahradíte nám všetky škody vzniknuté v súvislosti s takýmto porušením, vrátane nemajetkovej ujmy.

6. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A AKTUALIZÁCIE

Tu sa dozviete o technických požiadavkách na používanie systému Dogtrace GPS, ako aj o tom, ako sa vykonávajú aktualizácie

 • 6.1 Technické vybavenie Používateľa. Ste povinný zabezpečiť si vhodné technické vybavenie, ktoré Vám umožní používať funkcie Dogtrace GPS v súlade s týmito Licenčnými podmienkami. Pred začatím používania Dogtrace GPS ste tiež povinný skontrolovať, či Vaše technické vybavenie spĺňa technické požiadavky Dogtrace GPS. Technické požiadavky Dogtrace GPS sú uvedené buď na našom E-shope v časti "Technické požiadavky", alebo v rámci procesu inštalácie Dogtrace GPS.
 • 6.2. Změny Dogtrace GPS. Jsme oprávněni kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí Dogtrace GPS. V takovém případě máte povinnost aktualizovat Vaší stávající verzi Dogtrace GPS, kterou využíváte (a to buď stažením a instalací nové verze Dogtrace GPS, či aktualizací současné verze, podle toho, jaký způsob je zrovna k dispozici, nebo podle toho, jaký způsob preferujete). V případě, že nesplníte povinnost aktualizace Dogtrace GPS, neodpovídáme žádným způsobem za to, že Dogtrace GPS neplní zčásti či zcela své funkce. Nemáte oprávnění změny odmítnout, neboť náš Dogtrace GPS je poskytován „tak jak je“ („as is“). O aktualizacích Dogtrace GPS budete informováni prostřednictvím Vašeho e-mailu, který jste uvedli při registraci, našeho Webu, notifikací na Vašem mobilním telefonu, nebo oznámením prostřednictví Dogtrace GPS (pop-up, banner nebo jinou formou).
 • 6.3 Nesúhlas so zmenami Dogtrace GPS. V prípade, že nesúhlasíte so zmenou (aktualizáciou) Dogtrace GPS podľa predchádzajúceho odseku, máte právo prestať používať Dogtrace GPS, a tým ukončiť zmluvný vzťah podľa týchto licenčných podmienok.

7. PODMIENKY

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby aplikácia Dogtrace GPS fungovala bezchybne. Nikto však nie je neomylný. Preto tu uvádzame, čo robiť, ak sa stretnete so Závadou.

 • 7.1. Oznámenie o poruche Ak sa pri používaní systému Dogtrace GPS stretnete s akoukoľvek poruchou, bezodkladne nám to oznámte písomne na adresu objednavky@dogtrace.com. Musíte uviesť opis poruchy alebo konkrétne snímky obrazovky s poruchou, prípadne iné skutočnosti, ktoré špecifikujú pôvod a formu poruchy.
 • 7.2 Reakcia na oznámenie Závady. Po oznámení Závady Závadu skontrolujeme a zistíme, či je Závada spôsobená chybou na našej strane (napr. programovou chybou v aktualizácii Dogtrace GPS). Ak je Závada spôsobená chybou na našej strane, pokúsime sa Závadu v primeranej lehote odstrániť. Ak Závada nie je spôsobená chybou na našej strane, musíte si opravu zabezpečiť sami.
 • 7.3. Dôvody na vylúčenie zodpovednosti. Upozorňujeme, že Dogtrace GPS poskytujeme len ako doplnkový softvér k niektorým našim Výrobkom. Okrem toho poskytujeme Dogtrace GPS úplne bezplatne. Preto si nemôžeme dovoliť bezchybne vyvinúť a prevziať zodpovednosť za pravdivosť, aktuálnosť a bezpečnosť informácií uvedených v Dogtrace GPS alebo za akékoľvek jeho Vady. Aby sme mohli ručiť za takéto škody, museli by sme Dogtrace GPS spoplatniť, a to nechceme. Okrem toho nie je skutočne nevyhnutné, aby ste používali Dogtrace GPS na to, aby ste mohli správne používať a/alebo prevádzkovať naše Výrobky.
 • 7.4 Používanie Dogtrace GPS a prevzatie rizika. Z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku beriete na vedomie, že skutočná situácia sa môže niekedy líšiť od informácií a obsahu v Dogtrace GPS v dôsledku Chýb (alebo z iných dôvodov). Preto by ste mali informácie o Výrobkoch (a údaje z nich) čerpať predovšetkým spôsobom, ktorý umožňujú samotné Výrobky. Ďalej beriete na vedomie, že používanie Dogtrace GPS je dobrovoľným rozhodnutím a používate ho na vlastné riziko.
 • 7.5. Zodpovednosť za škody spôsobené používaním Dogtrace GPS. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené používaním Dogtrace GPS alebo akoukoľvek jeho chybou (napr. ak je v Dogtrace GPS chyba Location Pointing a váš pes sa zabehne niekam, kde ho podľa mapy nemôžete nájsť, nezodpovedáme vám za žiadne škody tým spôsobené).

8. VYŠŠÍ VÝKON

Čo sa stane, ak naše povinnosti zmaria nepredvídateľné udalosti? O tom si môžete prečítať tu.

 • 8.1. Podmienky vyššej moci. Nebudeme zodpovední za žiadne porušenie našich povinností podľa týchto licenčných podmienok spôsobené udalosťou vyššej moci, pokiaľ nie je v týchto licenčných podmienkach stanovené inak.
 • 8.2. Čo je Vyššia moc? Vyššia moc znamená akúkoľvek prekážku, ktorá vznikla mimo našej kontroly a ktorá nám bráni v plnení našich záväzkov, ak nemožno rozumne očakávať, že by sme sa prekážke alebo jej následkom vyhli alebo ich prekonali, a ďalej, že by sme prekážku v čase vzniku záväzku predvídali.

9. PODPORA

Ako nás môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo vyriešiť problém?

 • 9.1. Poskytovanie podpory : Štandardnú zákaznícku podporu poskytujeme v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00. Ak máte akýkoľvek problém, môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu buď telefonicky na čísle +420 730 893 828 alebo e-mailom na adrese objednavky@dogtrace.com.

10. POTREBNÁ ÚDRŽBA

Tu sa dozviete, v ktorých prípadoch môže byť systém Dogtrace GPS dočasne pozastavený.

 • 10.1. Nevyhnutná údržba. Nie je porušením týchto Licenčných podmienok ani chybou, ak Dogtrace GPS nefunguje správne z dôvodu Nevyhnutnej údržby (napr. údržba cloudového servera).
 • 10.2. Povinnosť strpieť Nevyhnutnú údržbu. Máte povinnosť strpieť dočasnú odstávku systému Dogtrace GPS spočívajúcu v obmedzení alebo prerušení jeho prevádzky z dôvodu Nevyhnutnej údržby. O plánovanej Nevyhnutnej údržbe budete spravidla informovaní prostredníctvom Vášho e-mailu, nášho E-shopu, notifikácií na Vašom mobilnom telefóne alebo prostredníctvom oznámenia prostredníctvom systému Dogtrace GPS (vyskakovacie okno, banner alebo iným spôsobom). V takomto oznámení Vám spravidla uvedieme typ údržby, o ktorú pôjde, a predpokladaný čas začiatku a konca prác.
 • 10.3. Aktualizácie. Okrem Nevyhnutnej údržby môžeme vykonávať aj bezplatné aktualizácie (zmeny) Dogtrace GPS (napr. samotnej Mobilnej aplikácie) alebo jej komponentov (napr. nastavenia cloudového servera). Na tento účel sme oprávnení obmedziť alebo pozastaviť prevádzku Dogtrace GPS na dobu nevyhnutnú na vykonanie aktualizácie. Zvyčajne Vás o tom budeme vopred informovať, rovnako ako v prípade oznámení o Nevyhnutnej údržbe. Rovnako ako v prípade Nevyhnutnej údržby musíte strpieť dočasné pozastavenie prevádzky Dogtrace GPS za účelom jej aktualizácie.

11. TRVANIE A MOŽNOSTI UKONČENIA

V tejto časti sa dozviete, ako môžete ukončiť zmluvný vzťah založený týmito licenčnými podmienkami.

 • 11.1 Trvanie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • 11.2 Ukončenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok sa považuje za ukončený, ak vymažete a prestanete používať Dogtrace GPS.
 • 11.3 Strata spôsobilosti poskytovateľa. Súhlasíte s tým, že v prípade, ak bez vlastného zavinenia stratíme spôsobilosť prevádzkovať Dogtrace GPS, t. j. napríklad zmenou zákona, zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok sa považuje za ukončený v takomto čase, čo sa nepovažuje za porušenie týchto Licenčných podmienok.
 • 11.4 Podstatné porušenie Licenčných podmienok. Zmluvný vzťah podľa týchto Licenčných podmienok môžeme ukončiť, akonáhle sa dozvieme o porušení z vašej strany. Za porušenie Licenčných podmienok sa považuje:
  • 11.4.1. konanie, ktoré môže akýmkoľvek spôsobom ohroziť prevádzku a používanie systému Dogtrace GPS;
  • 11.4.2. používanie systému Dogtrace GPS spôsobom, ktorý spôsobuje škodu Nám alebo iným Používateľom a/alebo dokonca pokus o zneužitie, zablokovanie, modifikáciu alebo inú zmenu akejkoľvek časti systému Dogtrace GPS;
  • 11.4.3. ak sa dokonca pokúsite získať heslá a/alebo autorizačné kódy iných Používateľov;
  • 11.4.4. v akomkoľvek inom prípade, keď konáte v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami.

12. PRIVATIZÁCIA

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. V tejto časti si môžete prečítať pravidlá nakladania s osobnými údajmi.

 • 12.1. Poskytovateľ v pozícii správcu. Ako používateľ nám môžete zveriť svoje osobné údaje počas používania systému Dogtrace GPS. Spôsob, akým nakladáme s osobnými údajmi, nájdete v našich pravidlách spracovania osobných údajov.
 • 12.2 Poskytovateľ v pozícii sprostredkovateľa. V prípade, že počas trvania zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok dôjde k spracovaniu Osobných údajov, počas ktorého nám odovzdáte Osobné údaje na spracovanie a my by sme mali vystupovať ako sprostredkovateľ Osobných údajov, zaväzujeme sa poskytnúť vám všetku súčinnosť na splnenie povinností stanovených v GDPR, najmä v prípade potreby s vami uzavrieť zmluvu o spracovaní Osobných údajov.
 • 12.3 Obchodné oznámenia. Na váš e-mail vám budeme zasielať obchodné oznámenia s ponukou súvisiacich služieb (obchodné oznámenia zákazníkom/užívateľom). Vaša e-mailová adresa, ktorú nám zvyčajne poskytnete pri kúpe Produktu, je osobným údajom a spracúva sa v súlade s GDPR na účely zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše podobné produkty a služby. Odber obchodných oznámení môžete samozrejme kedykoľvek zrušiť.

13. ZÁVER

Na záver si môžete prečítať, akým právom sa riadi náš zmluvný vzťah a niektoré formálne náležitosti.

 • 13.1. Právo: Tieto licenčné podmienky sa riadia právom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.
 • 13.2. Zmierne riešenie sporov, súdna právomoc. Všetky spory, ktoré medzi nami vzniknú, sa vždy pokúsime vyriešiť zmierom. Ak sa nepodarí dosiahnuť zmierlivé riešenie, bude mať súdnu právomoc. Dohodli sme sa, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním Dogtrace GPS, bude riešiť súd príslušný pre územie mesta Hradec Králové v Českej republike.
 • 13.3. Trvanie ustanovení po ukončení zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok. Práva a povinnosti uvedené v ustanoveniach článkov 2, 5, 7 a 12 trvajú aj po ukončení zmluvného vzťahu podľa týchto Licenčných podmienok.
 • 13.4 Zmeny Licenčných podmienok. Tieto Licenčné podmienky môže Poskytovateľ jednostranne písomne zmeniť alebo vypovedať.
 • 13.5 Vyhlásenie o nástupníctve. Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že práva a povinnosti, ktoré pre ne vyplývajú z týchto Licenčných podmienok, prechádzajú v prípade ukončenia zmluvy alebo inej právnej skutočnosti, ktorá má za následok prechod práv a povinností, na ich právnych nástupcov.
 • 13.6 Platnosť a účinnosť. Zmluvný vzťah uvedený v týchto Licenčných podmienkach nadobúda platnosť a účinnosť dňom inštalácie systému Dogtrace GPS alebo dňom začatia používania systému Dogtrace GPS, podľa toho, čo nastane skôr.

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.Týmto dávate súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 9839 (ďalej len "prevádzkovateľ") so spracovaním týchto osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): - meno a priezvisko; - e-mail a - všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Uvedené osobné údaje musia byť spracované na tieto účely: - vypracovanie ponuky alebo zmluvy, vybavenie objednávky alebo zaslanie cenníkov. Údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu jedného roka. - Na poskytnutie licencie pre mobilnú aplikáciu Dogtrace GPS. Uvedené osobné údaje týkajúce sa tejto aplikácie bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. S uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ údajov, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa údajov spracúvať aj títo sprostredkovatelia: - technický správca alebo - iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, požadovať vymazanie týchto osobných údajov a v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa plnenia povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás kontaktovať alebo Úrad na ochranu osobných údajov.