Späť na začiatok

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vrátenie tovaru

Ak sa kúpna zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu (ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia sa vzťahujú tieto podmienky:

 • Ak chce spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní podľa predchádzajúceho odseku, kontaktuje predávajúceho na telefónnom čísle: 731 441 541 alebo písomne na e-mailovej adrese: objednavky@dogtrace.com alebo na adrese sídla predávajúceho. Uvedie číslo faktúry, svoje meno, číslo účtu na vrátenie peňazí a oznámi odstúpenie od zmluvy. Poznámka: Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti alebo v niektorej z prevádzok.
 • Keď budeme poznať všetky tieto údaje, dohodneme s vami ďalšie podrobnosti týkajúce sa vrátenia alebo výmeny tovaru.
 • K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe: účtenku alebo faktúru a potvrdený záručný list. Tovar musí byť čistý, nepoškodený, kompletný, bez známok používania alebo opotrebovania a v pôvodnom obale.
 • Tovar musí byť doručený do 14 dní odo dňa prevzatia na adresu VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun. Tovar nezasielajte na dobierku (predávajúci vystaví účet - dobierka bude zamietnutá).
 • Kupujúci platí za doručenie tovaru na adresu predávajúceho.
 • Pri výmene alebo vrátení tovaru sú zákazníkovi účtované v zmysle zákona skutočné náklady spojené s výmenou alebo vrátením tovaru do pôvodného stavu (poštovné, výmena poškodeného obalu alebo v prípade žiadosti o vrátenie peňazí bankovým prevodom aj sadzba podľa cenníka Českej pošty. V prípade vrátenia peňazí bankovým prevodom sa neúčtuje žiadny poplatok.
 • V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru ponúkaného Predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal, ak Kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
 • Ustanovenie Zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, musí do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu za to, čo už nemôže vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody a započítať svoju pohľadávku s vrátenou kúpnou cenou. V takom prípade je predávajúci povinný preukázať vzniknutú škodu. V takom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi len zníženú kúpnu cenu.
 • Predávajúci môže vrátiť kúpnu cenu, ktorá sa má vrátiť, započítať s nákladmi, ktoré predávajúci skutočne vynaložil na vrátenie tovaru.
 • V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 14 pracovných dní od fyzického prevzatia tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo v inom rozpore s vyššie uvedenými podmienkami sa lehota posúva až do dodania kompletného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho.

Pri ostatných nákupoch neexistuje zákonný nárok na "bezplatné" vrátenie tovaru, keďže tovar je možné skontrolovať a vyskúšať pred kúpou. Ponúkame možnosť dohody na telefónnom čísle 731 441 541.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

 • o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre osobu spotrebiteľa,
 • pri poskytovaní služieb, ak boli služby poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následnej opravy inej ako požadovanej alebo dodania náhradných dielov iných ako požadovaných.

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.Týmto dávate súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 9839 (ďalej len "prevádzkovateľ") so spracovaním týchto osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): - meno a priezvisko; - e-mail a - všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Uvedené osobné údaje musia byť spracované na tieto účely: - vypracovanie ponuky alebo zmluvy, vybavenie objednávky alebo zaslanie cenníkov. Údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu jedného roka. - Na poskytnutie licencie pre mobilnú aplikáciu Dogtrace GPS. Uvedené osobné údaje týkajúce sa tejto aplikácie bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. S uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ údajov, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa údajov spracúvať aj títo sprostredkovatelia: - technický správca alebo - iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, požadovať vymazanie týchto osobných údajov a v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa plnenia povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás kontaktovať alebo Úrad na ochranu osobných údajov.