Späť na začiatok

Všeobecné obchodné podmienky

obchodné spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapsané u Krajského súdu v Hradci Králové, sp. zn. C 9839, Česká republika, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.dogtrace.com/sk

Najdôležitejšie informácie z VOP:

 • Počas procesu objednávania si môžete vybrať spôsob platby a možnosť doručenia.
 • Stlačením tlačidla OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu
 • Ak uvedieme, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v čase uvedenom v košíku, viac informácií nájdete v bode
 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní.
 • Viac informácií o reklamáciách, výmene a vrátení tovaru nájdete na našom reklamačnom poriadku.
 • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
 1. KONTAKT
 2. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?
 3. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITEĽNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
 4. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?
 5. OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY
 6. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY
 7. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY
 9. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU
 10. APLIKÁCIA DOGTRACE GPS
 11. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
 12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 13. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
 14. PODMIENKY POPREDAJNÉHO SERVISU
 15. SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA
 16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 17. VYŠŠIA MOC
 18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNE PRÍSLUŠNOSTIČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Prevádzkovateľ e-shopu: VNT electronics s.r.o. sídlo: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, Česká republika, IČO: 64793826, DIČ: CZ64793826, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové pod sp. zn. C 9839 (ďalej len „VNT electronics s.r.o.“, „predávajúci“ alebo „my“), Telefon: +420 731 441 541 E-mail: objednavky@dogtrace.com, pro reklamácie reklamace@dogtrace.com

Reklamácia a vrátenie tovaru: 

 • zaslaním na adresu sídla VNT electronics s.r.o.; Telefon: 420 731 441 541, e-mail: reklamace@dogtrace.com 

Uprednostňujeme zaslanie na adresu VNT, je to tiež najrýchlejší spôsob spracovania vašej reklamácie.

 • osobne u niektorého z našich zmluvných partnerov:
  • IBO POĽOVNÍK, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín.
  • BALIZ,Ul. stavbárov 4/6, 945 01 Komárno.

2. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

 • Dogtrace GPS - unikátna aplikácia Dogtrace GPS, na stiahnutie zadarmo, ktorá ponúka okrem iného mapy v režime online aj offline, umožňuje trasovanie všetkých spárovaných vysielačov i prijímačov v mape, nahrávanie a zaznačovanie trasy, možnosť aktivácie zvukového signálu v pripojenom vysielači, napr. v obojku, ovládanie výcvikového obojku, nastavenie vibrácií, atp.;
 • elektronická adresa - elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári;
 • e-shop - náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke;
 • kúpna zmluva - záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru na našich webových stránkach
 • Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník;
 • podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;
 • spotrebiteľ - každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania;
 • VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky, t. j. pravidlá, ktoré nás a vás zaväzujú pri uzatváraní kúpnej zmluvy;
 • webová stránka - internetová adresa www.dogtrace.com/sk;
 • zákazník - vy, kupujúci, bez ohľadu na to, či ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITEĽNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 • 3.1 Voľba práva. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") predávajúceho upravujú v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) prostredníctvom nášho e-shopu.
 • 3.2 Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku si dojednávame, že sa právny vzťah medzi nami bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, zo 17. júna 2008, o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (ďalej len „Rím I”) však nesmie byť užívateľ spotrebiteľ touto voľbou pozbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím I.
 • 3.3 Zoznámenie sa a odsúhlasenie VOP. Odoslaním objednávky (tlačidlo „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ”) potvrdzujete, že ste sa oboznámili s VOP, vrátane oznámenia voči spotrebiteľom pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasíte v ich znení platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia.

4. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

 • 4.1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 4.2 Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.
 • 4.3 Tovar, cena, náklady. Nami ponúkaný tovar na webovej stránke a popis ich hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).
 • 4.4 Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky alebo na našich webových stránkach v sekcii Preprava a platba. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností alebo si môžete zvoliť osobný odber u nás v sídle spoločnosti.
 • 4.5 Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ” v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.
 • 4.6. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.
 • 4.7 Popredajný servis. Za akých podmienok je zákazníkom poskytovaný popredajný servis je bližšie popísané v časti 14 týchto VOP.

5. OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

 • 5.1 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:
  • 5.1.1 pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo
  • 5.1.2 pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
  • 5.1.3 pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;
  s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a predložením formulára na odstúpenie od zmluvy alebo zaslaním na náš e-mail: reklamace@dogtrace.com.
 • 5.2. Kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ nie je najmä oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:
  • 5.2.1 o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;
  • 5.2.2 o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
  • 5.2.3 o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;
  • 5.2.4 o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;
  • 5.2.5 o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;
  • 5.2.6 o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
  • 5.2.7 o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • 5.3 Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo začaté s naším plnením na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy, je nám spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenia poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.
 • 5.4 Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.
 • 5.5 Adresa na vrátenie tovaru. Zasielajte tovar späť na adresu: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun. Vrátiť tovar späť môžete aj u niektorého z našich zmluvných partnerov IBO POĽOVNÍK, Bratislavská 123, 911 05 Trenčín, alebo BALIZ,Ul. stavbárov 4/6, 945 01 Komárno. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady, pokud se nedohodneme jinak. To platí aj v prípade, že tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou (predovšetkým pre jeho veľké rozmery atp.). V takom prípade pre Vás zaistíme zvoz tohto tovaru, ak to bude možné, o čom Vás budeme informovať a Vy znášate priame náklady spojené s vrátením toho tovaru, ktorý sa pohybujú od 100 EUR za paletu. Viac informácií o presných cenách a možnostiach dopravy nájdete na našich webových stránkach v sekcii Preprava a platba.
 • 5.6 Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.
 • 5.7 Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu objednavky@dogtrace.com.
 • 5.8 Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.
 • 5.9 Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • 5.10 Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok Heureka. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka, nájdete na ich webových stránkach. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach.
 • 5.11 Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.
 • 5.12 Triedenia tovaru. Pokiaľ na našich webových stránkach prejdete do sekcie radenia kategóriách tovaru, mali by ste vedieť, že na zobrazovanie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, s ktorými sa môžete bližšie zoznámiť na našich webových stránkach.
 • 5.13 Ujma spôsobená nesprávnou či neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od činnosti adresáta, rady či iných osôb, prípadne od neovplyvniteľných skutočností alebo od náhody.

6. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY

 • 6.1 Registrácia. Na základe registrácie zákazníka pomocou emailu a zvoleného bezpečného hesla, uskutočnenej na webovej stránke obchodu, môže zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Užívateľ potvrdí, že sa zoznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.
 • 6.2 Funkcia užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského rozhrania („Môj účet”) môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru, sledovať stav vybavenia objednávok atp. (ďalej len „užívateľský účet“).
 • 6.3 Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • 6.4 Zablokovanie užívateľského účtu. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile objednavky@dogtrace.com.
 • 6.5 Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.
 • 6.6 Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

7. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 7.1 Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.
 • 7.2 Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.
 • 7.3 Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
 • 7.4 Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ” a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prečítal si naše zásady ochrany osobných údajov.
 • 7.5 Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.
 • 7.6 Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenie objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári (ďalej len „e-mail zákazníka"), prípadne automatické potvrdenie zašleme vo forme sms správy na telefón zákazníka.
 • 7.7 K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ”, o čom je zákazník obratom informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.
 • 7.8 Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.
 • 7.9 Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na e-mail zákazníka, v znení platných VOP. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár na odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote.
 • 7.10 Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • 7.11 Telefonická objednávka. Zákazník môže urobiť svoju objednávku tovaru aj telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, od nás dostane potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a náklady spojené s balením a dodaním tovaru zvolenej zákazníkom na adresu elektronickej pošty zákazníka, ktorú uviedol v telefonickom hovore, spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami ochrany osobných údajov a formulárom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručením potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkom na našu adresu elektronickej pošty.

8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

 • 8.1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.
 • 8.2. Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky (Doprava a platba), a to najmä:
 • online kreditnou kartou;
 • bezhotovostným prevodom;
 • online bankovým prevodom;
 • v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi (dobierka);
 • GoPay.

Spôsob platby zákazník zvolí pri objednávke v priebehu objednávky. Viac o spôsoboch platby nájdete na našom webe tu.

 • 8.3 Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.
 • 8.4 Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu (Doprava a platba) nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený. Objednávky o minimálnej celkovej cene uvedenej na našich webových stránkach Vám doručíme zadarmo.
 • 8.5 Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.
 • 8.6 Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
 • 8.7 Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 8.8 Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.
 • 8.9 Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na elektronickú adresu zákazníka.

9. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU

 • 9.1 Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania objednávky, pričom sa zaväzujeme tovar dodať maximálne do tridsiatich (30) dní od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.
 • 9.2 Spôsob dopravy, osobné prevzatie. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky alebo si tovar môže vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti od pondelka do piatku od 7:00 až 15:00.
 • 9.3 Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. Pokiaľ mal zákazník tovar od dopravcu prevziať, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka v okamihu, keď mu bolo umožnené s tovarom disponovať, nie však skôr ako v udanú dobu doručenia. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovar zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou.
 • 9.4 Spôsob dopravy, osobné prevzatie tovaru. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky. U objednávok vo výške 250 EUR a vyššie ponúkame dopravu zadarmo pre celé územie SR.
 • 9.5 Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • 9.6 Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 9.7 Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • 9.8 Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 420 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • 9.9 Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s občianskomm zákonníkom jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
 • 9.10 Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

10. APLIKÁCIA DOGTRACE GPS

 • 10.1 Aplikácia Dogtrace GPS. Predávajúci ponúka na e-shope okrem Tovaru aj možnosť stiahnuť si aplikáciu Dogtrace GPS, ktorá môže uľahčiť obsluhu a fungovanie ponúkaného Tovaru alebo ponúkať niektoré ďalšie funkcie súvisiace s ponúkaným Tovarom.
 • 10.2 Fungovanie aplikácie a tovaru. Vzhľadom na to, že aplikácia Dogtrace GPS nie je nevyhnutným predpokladom pre správne fungovanie ponúkaného tovaru, nepovažuje sa akákoľvek chyba aplikácie Dogtrace GPS za vadu tovaru, a to ani pokiaľ táto aplikácia spôsobí, že pri jej používaní bude daný tovar fungovať nesprávne. Zákazník tiež nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že aplikácia Dogtrace GPS nebude správne fungovať v kombinácii s ním zakúpeným tovarom, alebo pokiaľ bude aplikácia vykazovať akékoľvek iné vady.
 • 10.3 Podmienky používania aplikácie Dogtrace GPS. Na vady a ďalšie práva zákazníkov v súvislosti s používaním aplikácie Dogtrace GPS sa nevzťahujú tieto VOP ale Podmienky používania aplikácie Dogtrace GPS.

11. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 • 11.1 Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.
 • 11.2 Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • 12.1 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 4 týchto VOP.
 • 12.2 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.7 a 9.8 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.
 • 12.3 Pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu.
 • 12.4 Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu alebo odmietol prevziať tovar.
 • 12.5 Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček.

13. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 • 13.1 Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.
 • 13.2 Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom Reklamačnom poriadku.

14. PODMIENKY POPREDAJNÉHO SERVISU

 • 14.1 Poskytovanie popredajného servisu. Poskytujeme svojim zákazníkom popredajný servis, pričom k ponuke konkrétneho popredajného servisu pristupuje individuálne.
 • 14.2 Ako nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +420 731 441 541 alebo e-mailom objednavky@dogtrace.com, v ktorom uvediete, aký servis alebo opravu žiadate. Budeme radi, ak nám rovno pošlete fotografiu tovaru, aby sme mohli posúdiť, aké práce bude treba zaistiť. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať, aby sme zistili bližšie údaje o stave tovaru. Na záver Vám zašleme na Váš e-mail cenovú ponuku našich servisných služieb.
 • 14.3 Aký máte očakávať postup? Z našej strany bude vždy individuálne posúdený jednotlivý prípad. Váš tovar, ktorý nám k popredajnému servisu zašlete, riadne prezrieme, naceníme pre Vás samotný servis, cenu prípadných náhradných dielov a dopravu tovaru späť. Túto cenovú ponuku Vám zašleme na odsúhlasenie av prípade Vášho záujmu vykonáme opravu tovaru alebo s Vami dohodneme ďalší postup.

15. SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA

 • 15.1 Spätný odber elektrozariadení u nás v predajni. Zákazník spotrebiteľ môže pri nákupe tovaru u nás na predajni odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Vezmite prosím na vedomie, že podmienkou pre spätný odber je zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musia byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus).
 • 15.2 Spätný odber u Vás v domácnosti. Pokiaľ si u nás objednaný tovar nechávate zaslať domov, máme tiež povinnosť zaistiť, aby zákazník spotrebiteľ mohol dopravcovi odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Aj tu je podmienkou pre takýto spätný odber zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musí byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus). Aby sme mohli tento spätný odber realizovať, prosím informujte nás v objednávke - do poznámky k objednávke, aké elektrozariadenia av akom počte, eventuálne rozmere by ste chceli vrátiť.
 • 15.3 Kde je ešte možné odovzdať staré elektrozariadenie? Informujeme zákazníkov, že ekologická likvidácia našich výrobkov podľa Zákona o odpadoch č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zaistená “Zmluvou o zaistení spoločného plnenia” v rámci kolektívneho systému ASEKOL SK. Zoznam zberných miest a ich prevádzková doba vrátane telefónnych čísel je uvedená na webových stránkach https://www.asekol.sk/.
 • 15.4 Prečo je potrebné nakladať s elektrozariadeniami špeciálnym spôsobom? Elektrozariadenie nesmie byť vyhodená so zmiešaným odpadom. Takýmto konaním by ste sa mohli dopustiť porušenia zákona o odpadoch a/alebo súvisiacich predpisov. Škodlivé látky z týchto elektrozariadení a odpadov môžu navyše poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie. Spätný odber a recyklácia navyše vedie k tomu, že elektrozariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení.

16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 16.1 Zásady ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
 • 16.2 Obchodné oznámenie. Zasielame zákazníkom obchodné oznámenia s ponukou súvisiacich služieb, a to na e-mail zákazníka (obchodné oznámenie pre zákazníkov). E-mailová adresa je osobným údajom a je spracúvaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) za účelom zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše obdobné výrobky a služby. Zákazník sa môže z odberu obchodných oznámení kedykoľvek odhlásiť.
 • 16.3 Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookie.
 •  

17. VYŠŠIA MOC

 • 17.1 Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre potreby týchto VOP považuje akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil, prekonal alebo predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNE PRÍSLUŠNOSTI

 • 18.1 Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.
 • 18.2 Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • 18.3 Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.
 • 18.4 Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Českej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.
 • 18.5 Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.
 • 18.6 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • 18.7 Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 • 18.8 Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.
 • 18.9 Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 14. 6. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.Týmto dávate súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 9839 (ďalej len "prevádzkovateľ") so spracovaním týchto osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): - meno a priezvisko; - e-mail a - všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Uvedené osobné údaje musia byť spracované na tieto účely: - vypracovanie ponuky alebo zmluvy, vybavenie objednávky alebo zaslanie cenníkov. Údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu jedného roka. - Na poskytnutie licencie pre mobilnú aplikáciu Dogtrace GPS. Uvedené osobné údaje týkajúce sa tejto aplikácie bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. S uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ údajov, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa údajov spracúvať aj títo sprostredkovatelia: - technický správca alebo - iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, požadovať vymazanie týchto osobných údajov a v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa plnenia povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás kontaktovať alebo Úrad na ochranu osobných údajov.